مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی Human Resource Management

فرآيند انتخاب كارمند نمونه

 تعاريف:

عناوين جوايز: عبارت از مفاهيم و معيارهايي است كه مديريت شركت تلاش دارد تا با انتخاب بهترين‌ها، مفاهيم و معيارهاي مقبول، برجسته و ارزشمند را به كاركنان معرفي نمايد.

شاخص‌هاي سنجش: عبارت از خصوصيات، صفات و ويژگيهايي است كه به طور مستقل از يكديگر مورد ارزيابي مستقيم، ارزيابي كنندگان قرار مي‌گيرد.

گروه هدف: عبارت از حوزه اي  است كه فرايند انتخاب در آن محدوده صورت مي پذيرد0

 فرآيند انتخاب

در انتخاب كاركنان نمونه براي كسب عناوين جوايز دو نوع روش مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

الف- روش شورائي

ب- روش ارزيابي انفرادي و جمع‌بندي امتيازات

 الف- روش شورائي

براي كسب عناوين جايزه مديريت پروژه و جايزه دانش مكتوب مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در اين فرآيند اطلاعات مورد نياز جهت امتيازدهي از سوي مبادي ذيربط در اختيار كميته فني قرار داده مي‌شود و اعضاء كميته فني پس از نشست، بحث و بررسي نسبت به انتخاب بهترين يا بهترين‌هاي عناوين فوق‌الاشاره بر اساس شاخص‌هاي سنجش اقدام مي‌نمايند.

در انتخاب برترين در مديريت پروژه، نتايج ناشي از فعاليت گروهي و تيمي كاركنان در قالب يك پروژه ارزيابي شده و در انتخاب برترين در دانش مكتوب، مستند فرآيندهاي انجام شده توسط هر يك از كارشناسان، مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

1 – الف ) پروژه هايي درفرايند انتخاب شركت داده مي شوند كه تعهدات آنها به پايان رسيده و از سوي كارفرما مورد تاييد قرار گرفته باشند0

 ب- روش ارزيابي انفرادي و جمع‌بندي امتيازات

شامل جايزه مهارت ، جايزه بهره‌وري و جايزه مسئوليت پذيري و انضباط كاري.

مرحله اول: واحد اداري افراد ارزيابي كننده در خصوص هريك از همكاران ( كارمند ، تكنسين ، كارشناس ومدير ) را با هماهنگي مدير عامل و مدير گروه بشرح ذيل تعيين و نسبت به صدور و ارسال فرم ارزيابي با لحاظ نام ارزيابي شونده و ارزيابي كننده به گروه ها اقدام مي نمايد0

ارزيابي كنندگان مدير گروه :

 1- مديرعامل

 2- معاون مربوطه

 3- ساير مديران گروه ها

 4- مديران تحت نظر

ارزيابي كنندگان مديران مستقيم گروه :

 1- معاون مربوطه

 2- مدير گروه

 3- ساير مديران مستقيم گروه

 4- همكاران تحت نظر

ارزيابي كنندگان كارشناسان و سايركاركنان :

1-     مدير گروه

 2- مدير مستقيم

 3- ساير مديران و كارشناسان هم گروه

 4- كارشناسان و كاركنان  واحد يا تيم مربوطه

1- ب ) وزن و ضريب امتيازات ناشي از ارزيابي هريك از سطوح ارزيابي كننده متفاوت خواهد بود0

مرحله دوم : جمع‌آوري فرم‌هاي ارزيابي

مرحله سوم: امتيازدهي به نتايج ارزيابي‌هاي انجام شده.

فراتر از انتظار       معادل    1 امتياز

در حد انتظار        معادل    75/0 امتياز

كمتر از انتظار       معادل    5/0امتياز

دور از انتظار        معادل    0 امتياز

مرحله چهارم: اعطاي ضرايب به هر يك از شاخص‌هاي سنجش از سوي مدير عامل و يا هيات مديره 0

مرحله پنجم:  ارزيابي‌هاي موردي ( كه حسب  تقاضاي ساير همكاران، كارشناسان و مديران ساير گروه‌ها  از افراد به صورت اختياري انجام مي شود ) كه به نحوي از انحاء ارتباط كاري و يا تيمي با فرد ارزيابي شونده دارند مورد بررسي و امتيازدهي قرار مي‌گيرد.

مرحله ششم: امتيازبندي نهائي و تهيه و ارائه ليست نفرات برتر، بر اساس حداكثر امتياز مكتسبه به مدير عامل و هيات مديره 0

مرحله هفتم : معرفي كانديد هاي انتخاب عناوين جايزه يك هفته قبل از انتخاب نهائي 0

مرحله هشتم:  انتخاب نهائي و معرفي نمونه‌ها طي يك مراسم ويژه 0

 ضوابط انتخاب:

 - هريك از كاركنان مي توانند خود را براي شركت در انتخاب هريك از عناوين جوايز كانديد نمايند 0

- كاركنان جهت شركت در فرآيند انتخاب به روش دوم  مختار مي باشند و مي‌توانند جهت عدم شركت در فرآيند انتخاب با مدير گروه خود هماهنگي لازم را بعمل آورند.

- مدير گروه مي‌تواند ارزيابي تعدادي از كارشناسان و مديران خود را به كارشناسان و مديران سايرگروه ها،كه اطلاعات كافي از فرد ارزيابي شونده دارند محول نمايد.

- مدير مستقيم مي‌تواند ارزيابي تعدادي از كارشناسان و كاركنان خود را به كارشناسان ساير گروه ها،  كه اطلاعات كافي از فرد ارزيابي شونده دارند محول نمايد.

-  تعداد ارزيابي كنندگان  يك فرد در هر حالت نمي‌بايست كمتر از ده  نفر باشد.

- با وجود شايستگي‌هاي ثابت يك نفر كه ممكن است باعث شود تا او براي دوره‌هاي متوالي نمونه برگزيده شود انتخاب يك نفر در دوره‌هاي متوالي توصيه نمي‌شود و تقدير و تشويق اين دسته از كاركنان مي‌بايست به روش‌هاي ديگر انجام پذيرد تا زمينه براي تشويق سايرين نيز فراهم گردد.

نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۱۵ساعت 1:38 توسط عباس یوسف وند| |